ปฏิทินงานเดือน กรกฎาคม

- 11-14 กรกฎาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนระดับชั้น ม.1-3
- 18-20 กรกฎาคม 2561 สอบวัดผลประเมินครั้งที่ 1 ระดับชั้น ป.1-6

 

กำลังปรับปรุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

-
-
-